Pagesë e pakryer. Shërbimi për UrbanGeco pezullohet:

Për shkak të vonesës, ju jeni përgjegjës për dëmet dhe ne marrim guximin të ngarkojmë tarifat e interesit/kujtesës për pagesë të vonuar .

 Megjithatë, nëse pagesa juaj arrin në llogarinë tonë brenda 5 ditëve, ne do t'jua japim atë si shenjë vlerësimi.

 (Kontakto Administratorin)

Incomplete payment. Service for UrbanGeco is suspended:

Due to delay, you are responsible for damages and we dare to charge late payment interest/reminder fees.

 However, if your payment reaches our account within 5 days, we will give it to you as a token of appreciation.

 (Contact Administrator)